Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Committ Legal (versie mei 2020)

 

1.

Committ Legal is de handelsnaam van het advocatenkantoor van mr. S. Wouters, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73969575. Committ Legal beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden.

Committ Legal stelt zich het beoefenen van de advocatuur ten doel. Bij die uitoefening kan Committ Legal zich laten bijstaan door personen die door haar of als (on)middellijke vertegenwoordiger van de cliënt bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

Committ Legal verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Onder ‘cliënten’ dient in het kader van deze voorwaarden tevens te worden verstaan (rechts)personen die gebruik maken van de diensten die Committ Legal in het kader van het ‘AnderhalvemetervoorHR’-concept aanbiedt (zoals bijvoorbeeld helpdesk-adviezen en het beschikbaar stellen van modelcontracten, checklist, voorbeeldbrieven en protocollen).

 

2.
Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan Committ Legal gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op het gebruik van het door Committ Legal beschikbaar gestelde platform ‘AnderhalvemetervoorHR’.

 

3.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Committ Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Committ Legal in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Committ Legal aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Committ Legal afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Committ Legal in verband met die verzekering draagt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever aan Committ Legal betaalde bedrag (exclusief btw). De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Committ Legal.

 

4.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Committ Legal als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

 

5.
Indien Committ Legal een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de (gedeeltelijke) uitvoering van een opdracht, dan is Committ Legal tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien door Committ Legal de opdracht wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van de cliënt, verleent de cliënt aan Committ Legal de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

 

6.
Committ Legal is in verband met geldende (toezichts)wet- en regelgeving en gedragsregels, waaronder – onder omstandigheden – de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), verplicht om de identiteit van haar cliënten (en in voorkomend geval: van de vertegenwoordiger en uiteindelijk belanghebbende van cliënt) vast te stellen en de opgegeven identiteit te verifiëren. Committ Legal aanvaardt de opdracht van cliënt onder de ontbindende voorwaarde dat de identiteit van cliënt kan worden vastgesteld en geverifieerd. Als de Wwft van toepassing is, is Committ Legal onder bepaalde omstandigheden verplicht om door of ten behoeve van cliënt verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden. In voorkomend geval verbiedt de Wwft Committ Legal om cliënt te informeren over (het voornemen tot) het doen van voornoemde melding. Door Committ Legal een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

 

7.
Tenzij met de cliënt is afgesproken dat Committ Legal voor haar dienstverlening wordt gehonoreerd door middel van betaling van een vast bedrag of daarvoor een gehele of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning ontvangt, worden de kosten van de werkzaamheden die Committ Legal verricht op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de geldende uurtarieven en te vermeerderen met btw.

Jaarlijks, per 1 januari, worden de tarieven herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.

Daarnaast zullen worden doorbelast de door Committ Legal in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, vertaal- en deurwaarderskosten.

In beginsel ontvangt een cliënt kort na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan echter ook, tenzij anders afgesproken, ook met langere tussenpozen een declaratie worden gezonden. Declaraties dienen steeds, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum voldaan te zijn.

 

8.
Committ Legal biedt de diensten die door haar worden aangeboden onder het ‘AnderhalvemetervoorHR’-concept aan op basis van het ‘fair use’-beginsel’. Zij behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik van deze diensten, de dienstverlening te staken. Indien gebruik gemaakt wordt van modelcontracten die door Committ Legal  via haar website of anderszins beschikbaar worden gesteld, geschiedt dit onder de navolgende bepalingen. De blogs en downloads, waaronder de protocollen, voorbeeldbrieven, modelovereenkomsten en checklist, stellen de gebruiker in staat om, onder meer en al dan niet door daarin aanpassingen aan te brengen, overeenkomsten, brieven en beleid op te stellen. Hoewel Committ Legal grote zorg besteedt aan het actueel houden van deze modellen, kan zij niet garanderen dat daarin altijd de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak zijn geïmplementeerd. Committ Legal wijst er verder op dat er situaties en/of omstandigheden kunnen zijn waarin de modellen niet voorzien en waardoor deze niet of minder geschikt zijn voor de concrete toepassing die de gebruiker voor ogen staat; de downloads dienen enkel als voorbeeld. Committ Legal garandeert dan ook niet dat de downloads zonder meer geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor deze worden gebruikt. Het gebruik van de downloads is voor eigen risico. Committ Legal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de downloads via Committ Legal dan wel haar platform ‘AnderhalvemetervoorHR’.

 

9.
Committ Legal is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van cliënten in het kader van haar dienstverlening. Tenzij anders aangegeven zal Committ Legal deze persoonsgegevens slechts in het kader van dienstverlening verwerken en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Cliënt staat er voor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de persoonsgegevens aan Committ Legal in het kader van de dienstverlening. Cliënt zal Committ Legal onmiddellijk op de hoogte stellen, indien persoonsgegevens niet meer juist zijn en gerectificeerd en/of verwijderd moeten worden. Cliënt zal betrokkenen, voor zover wettelijk verplicht, informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Committ Legal conform de AVG en overige toepasselijke wetgeving, conform het privacy statement op de website van Committ Legal. Ingeval er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens welke op grond van artikel 34 AVG door Committ Legal gemeld moet worden aan de betrokkene, zal cliënt de betrokkene op eerste verzoek van Committ Legal en conform de redelijke instructies van Committ Legal in kennis stellen. Cliënt vrijwaart en stelt Committ Legal schadeloos ter zake van (i) alle schade; en (ii) aan Committ Legal opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de cliënt uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

10.
Committ Legal heeft een kantoorklachtenregeling waarop cliënten, onverminderd het recht van cliënten in geval van notariële dienstverlening om zich tot de in artikel 19 genoemde geschillencommissie te wenden, een beroep kunnen doen.

 

11.
Op de rechtsverhouding tussen Committ Legal en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Committ Legal en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

12.
Niet alleen Committ Legal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Committ Legal hebben verlaten.

 

13.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, ook indien naar de toepasselijkheid daarvan niet andermaal wordt verwezen. Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld en op verzoek beschikbaar in de Engelse taal. Ingeval van (geschil over) de inconsistentie tussen de Nederlandse tekst en een van deze voorwaarden en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.